Svetový deň cievnych mozgových príhod: budúcnosť a zotavenie sa

Spoločnosť Stannah sa pripája k Svetovému dňu cievnych mozgových príhod a diskusii o podpore tých, ktorí sa zotavujú po cievnej mozgovej príhode

Napísal(a) Stannah

svetový deň cievnych mozgových príhod

Vedeli ste, že:

cievna mozgová príhoda môže postihnúť kohokoľvek kedykoľvek?

Dnes, 29. októbra, je Svetový deň cievnej mozgovej príhody, preto by sme radi využili túto príležitosť na rozhovor o cievnych mozgových príhodách, ich príčinách, následkoch a možnostiach liečby, ale neostaneme len pri tom. Tento rok sa chceme sa zapojiť do kampane World Stroke Campaign. Kampaň sa v roku 2018 sústredí na pomoc a podporu. Podporu pre tých, ktorí prežili cievnu mozgovú príhodu, a ich opatrovateľov, takže každý môže dosiahnuť čo najlepšiu možnú kvalitu života po cievnej mozgovej príhode.

svetový deň cievnych mozgových príhod

Vedeli ste, že:

cievna mozgová príhoda je hlavnou príčinou úmrtí a postihnutí na celom svete?

A kvôli tomu sa dotýka každého. Človeka, ktorý utrpel cievnu mozgovú príhodu, jeho rodiny, priateľov a spoločenstva, v ktorom žije. Práve preto je podpora po mozgovej príhode taká dôležitá, a dôvodom, prečo musíme všetci vedieť, čo je možné urobiť na pomoc ľuďom, ktorí prežili cievnu mozgovú príhodu. Tento rok oslavujeme tých, ktorí usilovne pracujú, aby sa zotavili po cievnej mozgovej príhode – zážitky z ich boja a úspešné víťazstvo, keď sa vrátia do svojho života.

Ale poporiadku, čo je vlastne cievna mozgová príhoda? Aké rozlišujeme typy cievnej mozgovej príhody? Ako sa môžeme vyhnúť cievnej mozgovej príhode? Čo treba urobiť, ak si myslíte, že niekto má cievnu mozgovú príhodu? A ako sa ľudia väčšinou zotavujú po cievnej mozgovej príhode?

Obsah

 • Fakty o cievnej mozgovej príhode
 • Čo je cievna mozgová príhoda?
 • Typy cievnych mozgových príhod
 • Čo je pamäť a prečo cievna mozgová príhoda pravdepodobne ovplyvní aj tú vašu?
 • Vedeli ste, že 90 % cievnych mozgových príhod sa spája s 10 rizikami, ktorým sa dá predchádzať?
 • Čo urobiť, ak má niekto cievnu mozgovú príhodu?
 • #SpäťAjPoCievnejMozgovejPríhode

Fakty o cievnej mozgovej príhode

Čo je cievna mozgová príhoda?

Cievna mozgová príhoda (známa tiež ako mŕtvica a porážka) môže postihnúť kohokoľvek kedykoľvek. Dochádza k nej, keď sa preruší prívod krvi do ktorejkoľvek časti mozgu, čo znamená, že do mozgu sa nedostane kyslík ani živiny, ktoré potrebuje, a preto prestane správne pracovať alebo dokonca začne umierať. Keď mozgové bunky umrú, schopnosti ovládané danou časťou mozgu sa stratia, ktoré to budú, závisí od postihnutej časti mozgu, môže to byť pamäť alebo ovládanie svalov.  K cievnej mozgovej príhode dochádza kvôli jednej z dvoch príčin: cieva, ktorá vedie do mozgu, sa upchá zrazeninou alebo praskne.

Typy cievnych mozgových príhod

Existujú dva typy cievnych mozgových príhod spôsobené jednou cievou, ktorá ovplyvňuje prívod krvi do mozgu:

1- Ischemická mozgová príhoda – najčastejší typ cievnej mozgovej príhody, ktorá tvorí približne 80 % mozgových príhod na celom svete.

Ischemická mozgová príhoda je spôsobená tým, že tepny vedúce do mozgu sa veľmi zúžia alebo sa upchajú krvnou zrazeninou, čo zastaví prívod krvi do určitej časti mozgu. Krvnú zrazeninu môže spôsobiť:

 1. tuková usadenina (povlak), ktorá sa usádza na tepnách,
 2. krvná zrazenina alebo iné zvyšky, ktoré sa tvoria mimo mozgu (často v srdci), putujú vaším telom a uviaznu v tepnách mozgu, ktoré sú veľmi úzke.

2 – Hemoragická mozgová príhoda – hemoragická mozgová príhoda môže mať hneď niekoľko rôznych príčin, pričom všetky vedú k prasknutiu tepny v mozgu alebo krvácaniu z nej. K príčinám patrí:

 1. neregulovaný vysoký krvný tlak (hypertenzia),
 2. nadmerná liečba antikoagulantmi (lieky na riedenie krvi),
 3. slabé miesta v stenách krvných tepien (aneuryzmy).

Hoci existujú 2 hlavné príčiny, ako k cievnej mozgovej príhode môže dôjsť, časť mozgu, ktorá je postihnutá, a rozsah postihnutia mozgového tkaniva sa môžu v prípade osoby, ktorá utrpela cievnu mozgovú príhodu veľmi líšiť.

Každá cievna mozgová príhoda je iná, ale spôsob, akým sa u ľudí prejaví je veľmi podobný.

Uvádzame pár príkladov:

Pravá hemisfére

Keďže pravá strana mozgu ovláda ľavú stranu tela, tak ak cievna mozgová príhoda postihne pravú stranu mozgu, bude to viesť k následkom na ľavej strane tela. Avšak pravá strana mozgu je tiež umeleckejšia a tvorivejšia. Predstavivosť, intuícia, chápanie, umenie a vnímanie hudby, to všetko prebieha v pravej strane mozgu. To znamená, že ak cievna mozgová príhoda postihne túto časť, účinky môžu byť nasledovné:

 • ochrnutie ľavej strany tela,
 • rýchly zvedavý štýl správania,
 • problémy so zrakom,
 • strata pamäte.
Ľavá hemisféra

Presne tak, ako pravá strana mozgu ovláda ľavú stranu tela, ľavá strana mozgu ovláda pravú stranu tela. Avšak zatiaľ čo pravá strana mozgu je umeleckejšia a tvorivejšia, ľavá strana je vedeckejšia a logickejšia. Ľavá hemisféra ovláda analytické myslenie, logiku, jazyk, argumentáciu, písanie, čísla a vedecké myslenie. To znamená, že ak cievna mozgová príhoda postihne ľavú hemisféru, účinky môžu byť takéto:

 • znehybnenie pravej strany tela,
 • pomalý opatrný štýl správania,
 • problémy s rečou a jazykom,
 • strata pamäte.
Cievna mozgová príhoda na mozgovom kmeni

Mozgový kmeň je priamo nad miechou a spája miechu s mozgom. Kvôli jeho veľmi dôležitej úlohe, spájaniu mozgu so zvyškom tela, môže cievna mozgová príhoda na mozgovom kmeni ovplyvniť životne dôležité funkcie ako napríklad dýchanie a tep srdca. V závislosti od závažnosti cievnej mozgovej príhody sa môže zhoršiť reč a sluch, ale u niektorých môže viesť dokonca k stavu odkázanosti, v ktorom daná osoba celkovo nemôže rozprávať ani hýbať časťou tela pod krkom.

Cievna mozgová príhoda na mozočku

Cievna mozgová príhoda na mozočku je menej častým typom. Môže k nej dôjsť jedným z dvoch vyššie uvedených spôsobov, ale spôsobí, že časť mozočka bude úplne bez prívodu krvi.

Mozoček sa nachádza na vrchnej časti mozgového kmeňa (kde sa miecha spája s mozgom) a tvoria ju dve hemisféry (polovice). Táto časť mozgu ovláda motorické pohyby, teda vôľové pohyby, ako:

 • postoj,
 • rovnováha,
 • koordinácia,
 • reč.

Ak sa niektorá z tepien, ktoré privádzajú krv do mozočka upchá, môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Napriek tomu príznaky tejto formy cievnej mozgovej príhody nie sú špecifikované a často sú prehliadané. Ak ostane bez ošetrenia, cievna mozgová príhoda na mozočku môže ohroziť život človeka.

Čo je pamäť a prečo cievna mozgová príhoda pravdepodobne ovplyvní aj tú vašu?

Čo je pamäť?

Sú tri hlavné spôsoby, akými váš mozog spracováva pamäť: kódovanie, uchovávanie a získavanie.

 1. Kódovanie

Keď cítite, že nejaká udalosť, osoba, predmet alebo podnet je dôležitý (a chcete si ho zapamätať, napríklad meno osoby, ktorú ste práve stretli), malý chemický, obrazový, zvukový a činnosťou vyvolaný vnem sa prevedie do elektrickej správy, ktorú možno preniesť z neurónov.

 1. Uchovávanie

Vytvorená spomienka sa potom uchováva alebo udržiava v mozgu, aby sa použila neskôr.

 1. Získavanie

Ak bola spomienka raz uchovaná, mozog si ju dokáže vybaviť, keď ju budete potrebovať (napríklad, keď tú osobu opäť stretnete). Vaša obrazová pamäť, sluchový aparát, centrum reči atď. osvetlí pamäť (napríklad meno osoby).

Odlišné typy pamäte spolupracujú, aby vám pomohli uchovať všetky možné informácie a potom ich znovu získať zo všetkých možných podnetov. Rôzne typy pamäte:

 • verbálna: pamäť na mená, príbehy a informácie, ktoré sa spájajú s jazykom,
 • vizuálna: pamäť na tvary, tváre, predmety a smery,
 • informačná: pamäť na informácie a zručnosti alebo učenie sa nových vecí skrz problémy.

Cievna mozgová príhoda zvyčajne ovplyvní aspoň jeden typ pamäte, keďže rôzne typy spomienok sú zakódované a uchované v rôznych častiach mozgu. To znamená, že ktorúkoľvek časť mozgu postihne cievna mozgová príhoda, bude mať pravdepodobne určitý vplyv na spôsob, akým telo spracováva podnety alebo uchováva spomienky o týchto podnetoch.

Príznaky straty pamäte po cievnej mozgovej príhode:

 • zmätenie alebo problémy s krátkodobou pamäťou,
 • blúdenie alebo strácanie sa na známych miestach,
 • problém robiť peňažné transakcie,
 • námaha pri vypĺňaní pokynov.

Dobrou správou je, že po cievnej mozgovej príhode sa pamäť postupom času často zlepší.

Čo je pamäť

Vedeli ste, že 80 % cievnych mozgových príhod sa spája s 10 rizikami, ktorým sa dá predchádzať?

Počas svetového dňa cievnych mozgových príhod v roku 2017 bolo heslom kampane:

Aký je váš dôvod prevencie mozgovej príhody?

Zameriavala sa na zvyšovanie povedomia o maličkostiach, ktoré dokážeme urobiť, aby sme sa vyhli cievnej mozgovej príhode. Prinútila ľudí uvažovať o ľuďoch, na ktorých by cievna mozgová príhoda mala vplyv. Uvažujte. Kto by to bol u vás? A čo z tohto robíte, aby ste sa uistili, že ste tu pre tých ľudí aj po ďalšie roky?

Toto je 10 rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody – ak by každý zapracoval na ich zlepšení, 90 % cievnych mozgových príhod by sa dalo vyhnúť.

 1. ak máte vysoký krvný tlak, zabezpečte, aby bol pod regulovaný,
 2. robte mierne cvičenia aspoň 5 krát týždenne,
 3. jedzte zdravú vyváženú stravu (bohatú na ovocie, zeleninu, chudobnú na sodík),
 4. znížte svoj cholesterol,
 5. udržujte si zdravý index BMI (alebo pomer pásu k bokom),
 6. prestaňte fajčiť a vyhýbajte sa pasívnemu fajčeniu,
 7. znížte množstvo alkoholu, ktorý pijete (muži: 2 jednotky/deň, ženy: 1 jednotka/deň),
 8. zistite, či máte fibriláciu predsiení a liečte ju,
 9. znížte riziko cukrovky,
 10. zistite si viac o cievnej mozgovej príhode (to už robíte práve teraz!).

Čo urobiť, ak má niekto cievnu mozgovú príhodu

Čo urobiť, ak má niekto cievnu mozgovú príhodu

Ak má niekto cievnu mozgovú príhodu, ráta sa každá sekunda. Rozoznanie príznakov je veľmi dôležité a dokonca môže zachrániť niekomu život.

Príznaky cievnej mozgovej príhody prichádzajú náhle: osoba je jednu minútu v poriadku a ďalšiu sa už niečo deje. Ak zbadáte niektorý z príznakov, zavolajte okamžite sanitku:

 1. náhle znecitlivenie alebo slabosť v tvári, ruke alebo nohe, najmä na jednej strane tela, to môžete skontrolovať, ak človeka požiadate, aby sa usmial alebo zdvihol obe ruky, ak jedna strana úst poklesne alebo sa spustí jedna ruka, zavolajte sanitku,
 2. náhla dezorientácia, ťažkosti s hovorením alebo chápaním, znie ich reč chaoticky alebo nezreteľne?
 3. náhly problém vidieť na jedno alebo obe oči,
 4. náhle ťažkosti s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie.

Zavolajte dokonca aj vtedy, ak po pár sekundách príznaky zmiznú, môžu to byť malé cievne mozgové príhody a vyžadujú si lekárske ošetrenie. Kým mozog začne umierať, trvá to niekoľko minút, preto čím rýchlejšie začnete konať, tým vyššie sú šance, že im pomôžete zotaviť sa.

Ak si myslíte, že niekto má cievnu mozgovú príhodu:

ÁNO

 • Zavolajte pohotovosť
 • Zapíšte si, kedy ste si prvýkrát všimli príznaky

NIE

 • Nenechajte ísť pacienta spať
 • Nedávajte mu najesť, napiť ani lieky
 • Nenechajte ho odviesť sa do nemocnice

Späť aj po cievnej mozgovej príhode

Ak človek utrpí cievnu mozgovú príhodu, bude potrebovať intenzívnu starostlivosť, ktorú dostane v nemocnici. Najskôr je potrebné určiť typ cievnej mozgovej príhody a potom sa môže začať liečba.

Rehabilitácia

Po odznení účinkov cievnej mozgovej príhody je zvyčajne ďalším krokom na ceste k zotaveniu rehabilitácia. To závisí od pacientov, pretože ich cesta k zotaveniu bude závisieť od následkov cievnej mozgovej príhody, môže to byť v nemocnici, v špecializovanom pracovisku, v ambulantnej starostlivosti alebo dokonca doma. Možno sa budú musieť znova naučiť niektoré veci alebo zmeniť spôsob, akým fungujú, aby sa vyrovnali so zmenami, ktoré cievna mozgová príhoda prináša. Spôsob, akým cievna mozgová príhoda ovplyvňuje človeka, určuje aj typy liečby, ktorú potrebujú, a množstvo práce, ktoré musia urobiť, aby opätovne získali svoju nezávislosť.

Hlavným cieľom väčšiny ľudí, ktorí prežijú cievnu mozgovú príhodu, je znovuzískať čo najviac nezávislosti, čo sa zvyčajne robí:

 • zlepšením pohyblivosti,
 • posilnením motorických schopností,
 • prácou na pamäti a riešení problémov,
 • prácou na komunikačných zručnostiach prostredníctvom rečovej terapie.

Tí, čo prežijú cievnu mozgovú príhodu, by si mali nastaviť dosiahnuteľné ciele. Mali by začať jednoduchými vecami a pomaly postupovať. Zamerať sa na sebaobslužné činnosti ako kúpanie, obliekanie sa a osobnú starostlivosť. Mali by začať hneď používať postihnuté končatiny, budovať silu a snažiť sa opäť získať pohyblivosť čo najskôr. Potom postupovať k väčším veciam, myslieť do budúcnosti, chcú sa napríklad vrátiť do práce? Aké sú menšie kroky, na ktoré sa môžu zamerať, aby im pomohli dosiahnuť ciele?

Späť aj po cievnej mozgovej príhode

Americké združenie pre cievne mozgové príhody zhrnulo mnoho nápomocných informácií vrátane týchto tipov:

 • pohybujte sa,
 • buďte odvážny/-a,
 • cvičte konzistentne,
 • venujte čas samým sebe,
 • majte so sebou trpezlivosť,
 • pridajte sa do podpornej skupiny.

Niekde môže existovať aj pomoc pre tých, čo prežili cievnu mozgovú príhodu, a ani o nej nemusíte vedieť. Napríklad:

Taktiež zozbierali motivujúce príbehy ľudí, ktorí prežili cievnu mozgovú príhodu, ktoré stoja za prečítanie. Nájsť ľudí, ktorí si prešli podobnou situáciou, dáva nádej do budúcnosti a komunitu, s ktorou sa môžeme stotožniť. Prečítajte si ich príbehy tu.

Podpora od opatrovateľov a blízkych

Cievna mozgová príhoda môže byť neuveriteľne izolujúca. Problémy s pohyblivosťou môžu ľuďom po cievnej mozgovej príhode brániť vo vychádzaní von a rozhýbaní sa, a ak ich komunikačné schopnosti boli ovplyvnené, komunikácia s ostatnými môže byť pre týchto ľudí veľmi frustrujúca.

Ak ste opatrovateľom alebo niekto z vašich najbližších je po cievnej mozgovej príhode, najlepšie bude, ak im budete nablízku. Liekom na izoláciu sú ľudia a hoci to môže byť dlhá cesta k zotaveniu, vaša snaha byť pri nich ich môže sčasti odbremeniť. Sociálna podpora je pre ľudí po cievnej mozgovej príhode rovnako dôležitá ako fyzická liečba, aby sa tak mohli začať zotavovať aj po emocionálnej stránke.

Z toho dôvodu sú veľmi dôležité podporné skupiny. Hoci účinky cievnej mozgovej príhody sú vždy iné, emocionálna cesta mnohých ľudí po cievnej mozgovej príhode je podobná. Hovorí sa o výzvach a sklamaniach, vďaka čomu je podpora ľudí s rovnakou skúsenosťou veľmi dôležitá. Dobrá podporná skupina bude tiež prezentovať postoj, podľa ktorého to ide. Podpora, povzbudenie a vedomie, že ste to stále vy a stále môžete fungovať ako súčasť spoločnosti, môže znamenať obrovský rozdiel v zotavovaní. Pozitívny prístup, a to aj pri nepriazni osudu, je kľúčom k emocionálnej aj fyzickej pohode.

V spoločnosti Stannah sme sa stretli už s niekoľkými zákazníkmi, ktorí trpeli všemožnými zdravotnými problémami, ktoré mali vplyv na ich pohyblivosť a schopnosť postarať sa sám o seba. Z našich skúseností so zákazníkmi vyplýva, že ľudia po cievnej mozgovej príhode často prežívajú ťažkosti pri vychádzaní a schádzaní po schodoch, pretože jedným z jej následkov je ochrnutie na jednej strane tela. Po cievnej mozgovej príhode môžu byť príznaky ako svalová slabosť, ochrnutie a únava, dočasné alebo trvalé podľa spôsobu, akým príhoda ovplyvnila vášho blízkeho. No v oboch prípadoch im môže neschopnosť ovládať časť tela spôsobovať pocit úzkosti a neistoty z toho, či ešte používať schody. Rehabilitácia je, samozrejme, kľúčovým prvkom na ceste k zotaveniu, ale omnoho častejšie sa stáva, že kým sa naši blízki zotavujú, vystavujú sa ohrozeniu, keď sa snažia vyjsť a zísť po schodoch, čo by mohlo viesť k pádom a ďalším zraneniam. Stoličkový výťah tak môže byť riešením pre vašich milovaných, aby sa mohli bezpečne pohybovať po svojom dome, zatiaľ čo vám prinesie pokoj na duši, keď budete vedieť, že už nespadnú. Zistite viac o portfóliu našich stoličkových výťahov tu.

Ďalej si prečítajte:

American Stroke Association

World Stroke Organization

World Stroke Day 2018

The Brain Made Simple